Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä 2 op, JY

Kuvaus

Opintojaksolla sovelletaan Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa opittua työelämän tilanteisiin. Opiskelija arvioi vastuullisuusosaamisensa kehittymistä ja tarkastelee kestävän kehityksen teemoja eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson arviointi- ja pohdintatehtäville.

Aika

10.04. – 31.07.2025

Opetuksen ajankohta:

To 10.4.2025 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Verkkotuutorointi Zoomissa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• ymmärtää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen työelämässä
• soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä
• arvioida opintokokonaisuudessa opittujen sisältöjen merkitystä työelämässä
• arvioida opintokokonaisuudessa opittua oman työnsä/uransa näkökulmasta/omaa kiinnostusta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen parissa työskentelyyn
• pohtia oman osaamisensa kehittymistä
• tunnistaa vastuullisuuteen liittyviä oppimistarpeita tulevaisuuden työelämässä

Työelämä- ja metataidot
Opintokokonaisuus tukee opiskelijan
• kykyä oppia ja omaksua uutta
• moniammatillisissa ryhmissä toimimista
• itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
• eettisyyttä ja kestävää ajattelua
• mahdollisuuksien havaitsemista/tunnistamista ja niihin tarttumista
• epävarmuuden ja riskien kanssa selviämistä

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Verkko-opetus + oppimistehtävä

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen