Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vastuullinen sijoittaminen 3 op, JY

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisen sijoittamisen perusteisiin. Saat tietoa vastuullisen sijoittamisen käsitteistä, periaatteista ja keskeisistä menetelmistä. Opit myös, mikä on eri sidosryhmien rooli vastuullisessa sijoittamisessa ja kestävässä rahoituksessa sekä hahmotat vastuullisuuden yhteyttä sijoitusten tuottoon ja riskiin.
Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät vastuullisen sijoittamisen keskeisiin käsitteisiin, periaatteisiin ja menetelmiin, instituutiosijoittajien vastuullisen sijoittamisen käytänteisiin, vastuullisen sijoittamisen sääntelyyn, sidosryhmien merkitykseen vastuullisessa sijoittamisessa, vastuullisen sijoittamisen tuottovaikutuksiin.

Aika

05.12.2024 – 31.07.2025

Opetuksen ajankohta:

To 5.12.2024 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

To 16.1.2025 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

To 23.1.2024 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Verkkotuutorointi Zoomissa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa vastuullisen sijoittamisen keskeiset käsitteet, periaatteet ja menetelmät
• ymmärtää sijoitus- ja rahoitusalan roolin vastuullisuusasioiden ja kestävän kehityksen edistämisessä
• osaa arvioida eri sidosryhmien odotuksia yritysten vastuullisuudesta
• hahmottaa vastuullisuuden yhteyden sijoitusten tuottoihin ja riskeihin

Työelämä- ja metataidot

Opintojakso tukee opiskelijan
• Kriittistä, analyyttistä ja systemaattista ajattelua
• Eettistä ja kestävää ajattelua
• Kykyä ideoida, oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
• Asiantuntijuuden ja aktiivisen toimijuuden kehittymistä
• Luottamusta selvitä epävarmuuden kanssa

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Verkkotuutorointi + oppimistehtävä

Kirjallisuus

Luentotallenteet
Opintojakson työtilassa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen