Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op, 26.3.-11.6.2024

Kuvaus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee tyypillisimmät monitekijäiset geriatriset oireyhtymät, osaa kuvata geriatrisen arvioinnin kulun näitä oireyhtymiä selvitettäessä, ymmärtää hoidon ja kuntoutuksen periaatteet monitekijäisissä oireyhtymissä sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteisiin.

Sisältö
Iäkkäille ihmisille tyypillisimmät monitekijäiset ongelmat ja oireyhtymät, jotka vaativat monialaista geriatrista arviointia ja puuttumista. Kaatumiset ja kaatumisten ehkäisy. Muistisairauksien hoidon kokonaisuus. Uni ja unihäiriöt. Iäkkään ajoterveys. Hoitolinjauksien määritelmät sekä soveltamisen periaatteet.

Aika

26.03. – 11.06.2024

Opintojakso on suoritettavissa ajalla 26.3.-14.5.2024.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Opintojaksolle ilmoittautumisen edellytyksenä on 4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op) opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä. Kirjallinen oppimateriaali. Luentotallenteet ja oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä.  Verkkotentti.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Huom! Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä.

Arviointi

H-5; Oppimistehtävät suoritettu hyväksytysti. Oppimispäiväkirjan ja tentin numeerinen arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

1. Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim). 2015. Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin)

2. Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin).

3. Muu materiaali (hoitosuositukset, soveltuvat katsausartikkelit) ilmoitetaan opintojakson alkaessa Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 11.3.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

11.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen