Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I, 5 op, 3.10.-1.12.2023

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– Kuvata ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista
– Kuvata ja ymmärtää terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa
– Kuvata, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa
– Soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä

Sisältö
Opintojakson sisältöalueet:

Terveystiedon keskeiset sisältöalueet:

1. Sosiaaliset taidot ja kiusaamattomuuden edistäminen
2. Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa 
3. Medialukutaidon yhteydet terveyteen 
4. Mielenterveyden voimavarat 
5. Riittävä uni ja lepo arkirytmissä 
6. Seksuaaliterveyden edistäminen kasvun ja kehityksen tukena
7. Kansantaudit
8. Suunterveys osana terveystietoa 
9. Tupakoimattomuuden, nuuskattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen 
10. Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa 
11. Terveellinen ravitsemus ja ruokailutottumukset

Suoritustavat
Opintojakson suoritustavat: Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100 % (135 tuntia).

Arviointiperusteet: Tehtävä 1 arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Tehtävien 2 ja 3 arvioinnissa käytetään arviointikriteeristön mukaista pisteytystä, josta muodostuu arvosana. Opintojakson arviointi on numeerinen (0-5).

Toteutustavat
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit
Opetushallitus (n.d.). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ruoka-ja-ravitsemuskasvatus-oppimisjatkumona

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.3.2018). Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160694

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.12.2019). Medialukutaito Suomessa; Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:37. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Opetus- ja kulttuuriministeriö (7.4.2021). Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-17 vuotiaille. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984

Sosiaali- ja terveysministeriö (11.2.2020). Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4139-7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (17.9.2021). Kouluterveyskysely. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Valtioneuvosto (23.2.2021). Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2017) Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%c2%a6%c3%aada%c2%a6%c3%aaa%c2%a6%c3%aan_ja_opitaan_yhdessa%c2%a6%c3%aa_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aika

03.10. – 01.12.2023

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 03.10. – 01.12.2023.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

17.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen