Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyspedagogiikan perusteet, 5 op, 9.1.-11.3.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja –oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset
– kuvata terveydenlukutaito -käsitteen terveysosaamisessa
– arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä, opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä

Sisältö
Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi. Terveystiedon opetussuunnitelmien sisällöt.

Suoritustavat
Suoritustavat: Verkkoluennot 3h, verkkotentti 2h, verkko-oppimistehtävät ja –keskustelut ryhmissä 40h, kirjallinen työ 50h, itsenäinen opiskelu 40h.

Arviointiperusteet: Oppimistehtävä 1 arvioidaan hyväksytty-hylätty. Hyväksytty tarkoittaa, että opiskelija saavuttaa vähintään 70 % asetetuista tavoitteista. Muut oppimistehtävät pisteytetään arviointikriteerien mukaisesti, josta muodostuu opintojakson arvosana. Opintojakson arviointi on numeerinen (0-5).

Toteutustavat
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit
Opetushallitus (n.d). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Terveystiedon materiaalit. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/terveystiedon-materiaalit

Saaranen, T., Koivula, M., Ruotsalainen, H., Wärnå-Furu, C. & Salminen, L. (toim.) (2018). Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma.

Bildjuschkin, K. (2016). Terveystiedon opettajien ja oppilashuollon käsityksiä seksuaalisuudesta, sen kohtaamisesta ja seksuaaliterveyden opettamisesta peruskoulussa: Kumita – tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 46/2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131626/URN_ISBN_978-952-302-804-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisäksi tehtäväkohtainen verkkomateriaali

Aika

09.01. – 11.03.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 09.01.2024 – 11.03.2024.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

17.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen