Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op, HY

Kuvaus

Kurssilta saat valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen, opit lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen menetelmiä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsen kielen kehitystä tukevia draamatuokioita.

Opintojaksossa käsitellään

• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja suomen kielestä ja kirjallisuudesta sekä suomi toisena kielenä oppimäärästä alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• suomen kielen oppimisen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen menetelmiä.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Aika

29.10.2024 – 05.01.2025

Suomen kieli ja kirjallisuus:

Etäluennot
ti 29.10. ja to 31.10. klo 16.30-19.45
ke 6.11. ja ja to 14.11. klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus, ryhmä 1
ke 20.11. ja 27.11. klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus, ryhmä 2
to 21.11. ja 28.11. klo 16.30-19.45

Draama:

Etäluennot:
ti 5.11. klo 17-18.30
to 7.11. klo 17-18.30

Ryhmäopetus, ryhmä 1
ma 11.11. klo 16.30-18
ma 25.11. klo 16.30-18
ma 9.12. klo 16.30-18

Ryhmäopetus, ryhmä 2
ke 13.11. klo 16.30-181
ti 26.11. klo 16.30-18
ke 11.12. klo 16.30-18

Ryhmäjaosta ilmoitetaan opintojen alettua.

Paikka

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, suomen kieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen suomen kielen oppimisen erityiskysymyksistä.
• ymmärtää suomi toisena/kolmantena kielenä -oppimäärän eron suomi äidinkielenä oppiaineeseen ja kykenee ottamaan sen huomioon opetuksessaan.
• ymmärtää monilukutaitokäsitteen ja osaa suunnitella esi- ja alkuopetuksen suomen kielen opetusta sen mukaisesti.
• ymmärtää ja kykenee käyttämään jotakin lukemaan ja kirjoittamisen menetelmää opetuksessaan.
• ymmärtää draaman teorian perusteet ja merkityksen esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukena.
• ymmärtää draaman toimintamuotoja ja työtapoja osana suomen kielen opetusta.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

KT Päivi Okkonen (suomen kieli ja kirjallisuus)
Dosentti Tapio Toivanen (draama)

Suoritustapa

Verkkoluennot, ryhmäkerrat, oppimistehtävät.

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kirjallisuus

Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.

Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.

Lisäksi: Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen