Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa, 5 op, HY

Kuvaus

Millaista on moninaisuuden huomioiva esi- ja alkuopetus? Miten myönteinen ohjaus edistää erilaisten oppijoiden oppimista?

Opintojaksolla käsitellään

• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä.
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
• erilaisia tuen tarpeita ja tuen tarpeiden arviointia.
• pedagogisia asiakirjoja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja antirasistista esi- ja alkuopetusta.
• perheen ja kasvatusinstituution välistä monialaista yhteistyötä.

Aika

09.01. – 02.03.2025

Erityispedagogiikka:

Etäluennot
to 9.1.2025 klo 17-18.30
to 16.1.-23.1. klo 17-19.30
ti 14.1.-21.1. klo 17-19.30

Monikulttuurisuus:

Etäluennot
ti 28.1. klo 17-18.30
to 30.1.-6.2. klo 17-19.30
ti 4.2.-11.2. klo 17-19.30

Paikka

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää inkluusion ja inklusiivisen pedagogiikan perusperiaatteita.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa.
• tunnistaa lasten yksilöllisyyden sekä kykenee tukemaan heidän kehittyviä identiteettejään.
• tunnistaa rasismin eri muotoja pyrkien aktiivisesti purkamaan niitä ja toimien syrjinnän vastaisesti.
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja tuen tarpeet huomioiden.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

KT Petra Varttinen (erityispedagogiikka)
Dosentti Heini Paavola (monikulttuurisuus)

Suoritustapa

Verkkoluennot, ryhmäkerrat verkossa, oppimistehtävät.

Opintojakso suoritetaan luento- ja ryhmäopetuksella. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento- ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakson suoritus koostuu esseestä, joka perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen.

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kirjallisuus

Elonheimo, A-M., Miettinen, S. Ojala, H. & Saresma, T. (2022). Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka, (soveltuvin osin). Tampere: Vastapaino.

Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education, 1-177. Maidenhead: Open University Press.

Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen, luvut 1-7. Helsinki: Gaudeamus.

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. (2015) Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin, (soveltuvin osin). PS-kustannus.

Lisäksi opettajien osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen