Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Matematiikan ja ympäristökasvatuksen pedagogiikka l, 5 op, HY

Aika

01.04. – 31.05.2025

Opintojakson aikataulut ja suoritustavat tarkentuvat.

Paikka

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Tuntee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osalta.
• Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.
• Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin välillä.
• Tuntee esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
• Kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen.
• Tunnistaa ja osaa kartoittaa matemaattisia oppimisvaikeuksia.
• Ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen ja luonnontieteisiin liittyvän ajattelun merkitystä maailmankuvan muodostumisessa.
• Osaa huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta toiminnassaan.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

KT Arja Kaasinen (ympäristö)
KT Jenni Vartiainen (matematiikka)

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan luento- ja ryhmäopetuksella. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento- ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakson suoritus koostuu esseestä, joka perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen.

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kirjallisuus

Matematiikka:

Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-kustannus.

Joutsenlahti, Silferberg & Räsänen (2018). Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki instituutti.

Opettajan osoittamia ajankohtaisia artikkeleita.

Ympäristökasvatus ja ympäristöoppi:

Suomela, L. (2016). Tutkiva toiminta esi- ja alkuopetuksessa. Teoksessa K. Juuti (toim.), Ympäristöoppia opettamaan (s. 133–145). Jyväskylä: PS-kustannus.

Vartiainen, J. (2020). Leikitään tutkijaa: pedagogisia näkökulmia leikilliseen tiedekasvatukseen. Teoksessa T. Kyrönlampi, K. Mäkitalo & M. Uitto (toim.), Esi- ja alkuopetuksen käsikirja (s. 109–128). Jyväskylä: PS-kustannus.

Hilander, M. & S. Tani (2022). Meaningful encounters with the built environment as the basis for urban environmental education. Education Sciences 12: 3, 203.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen