Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op, 15.1.-19.4.2024

Aika

15.01. – 19.04.2024

Opintojakso suoritetaan ajalla 15.1.-19.4.2024. Verkkotenttipäivät: 15.3., 5.4. ja 19.4. klo 13-17.

– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutorointi:
– to 15.2. klo 17-19
– to 7.3. klo 17-19

Verkko-opinnot ajalla 15.1.-19.4.2024.
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä ja tentti.

TENTTIPÄIVÄT
15.3. klo 13-17
5.4. klo 13-17
19.4. klo 13-17

Oppimistehtävien palautusajat tarkentuvat.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot

Tavoite

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee laadullisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat sekä sen teoreettisen ja eettisen perustan
• tuntee keskeiset laadulliset aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
• hallitsee laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheineen ja niihin liittyvine erityispiirteineen
• ymmärtää laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessi; aineistonkeruu ja analysointi; arviointi ja raportointi.

Suoritustapa

Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Oppimistehtävät, kotitentti ja itsenäinen työskentely (81 t) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) videoluentojen ja muun materiaalin tuella. Kotitentti perustuu oppimistehtäviin ja muuhun erikseen osoitettuun materiaaliin (tutkimuskirjallisuus).

Arviointi

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla HYL-HYV ja tenttisuoritus asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ (kopio osoite ja liitä osoiteriville)
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 17.12.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

07.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen