Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op, 16.10.2023–22.4.2024 (kasvatustiede)

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Opiskelija on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen ja tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kurssi sopii kaikille kasvatustieteistä kiinnostuneille.

Aika

16.10.2023 – 22.04.2024

Kohti tutkivaa työtapaa -kurssin sisällä on monta kurssia ja suoritusaikataulua. On suositeltavaa noudattaa kunkin kurssin omia aikatauluja, mutta voit myös suorittaa kurssin hitaammassa aikataulussa hyödyntämällä eri kurssien tehtävien palautuspäiviä.

Syksyn 2023 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 13.11. klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus 27.11. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 11.12.* tai 26.2. tai 2.4.. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

Tammikuun 2024 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 22.1. klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus 5.2. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 26.2. tai 2.4. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

Helmikuun 2024 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 26.2. klo 9.00 mennessä

Reflektiotehtävän palautus 11.3. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 1.4. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

*Joilla kiire saada todistus jatkohakuja varten
**Viimeinen palautus, EI TÄYDENNYSMAHDOLLISUUTTA MIKÄLI PALAUTAT ENSI KERTAA TÄSSÄ PALAUTUSPÄIVÄSSÄ

Pääset kirjautumaan 16.10. avautuvaan Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
– ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
– ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
– on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
– on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla

– tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
– tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
– perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Suoritustapa

Orientaatioluentotallenne + metodikäsitteitä avaavat lyhyet videotallenteet (10-15 kpl), joiden avulla perehdytään opettajan valitsemiin tieteellisiin artikkeleihin (20 h). Soveltavat harjoitustehtävät + reflektio-osuus perustuvat tallenteisiin, kirjallisuuteen ja artikkeleihin (80 h). Verkkopalauteluento. Soveltava numeerisesti arvioitava essee (35 h).

Kirjallisuus

Valitse jompi kumpi seuraavista (pakollinen):

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

TAI

Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Lisäksi valitse yksi teos seuraavista (pakollinen):

– Anttila, P. (1996 tai 1998 tai 2000). Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Hamina: Akatiimi. Soveltuvin osin.
– Heikkilä, T. (2008). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos tai uud. painos.
– Metsämuuronen, J. (2009, myös muut painokset soveltuvia). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus. Vuoden 2009 painoksessa Luku I, sivut 32–94, Luku II, sivut 125–133 ja 140–148. Jos käytät muuta kuin 2009 painosta, selvitä muista painoksista vastaavat sivut. Verkkoversio: https://helka.helsinki.fi/permalink/358UOH_INST/1rnip4l/alma9923737933506253

Lisäksi valitse vähintään 1-2 seuraavista tallenteista (pakollinen):

– Moodlen luentotallenteet (Lehtinen; Rusanen)

Koulutusohjelma suosittelee tutustumaan seuraavaan kirjallisuuteen (ei pakollinen):

– Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
– Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Ilman kirjallisuusviitteitä harjoitus- ja oppimistehtävät palautuvat automaattisesti opiskelijalle täydennettäväksi.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle viimeistään 3.9.2023. Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

KORVAAVUUDET JA HYVÄKSILUVUT
Jos olet suorittanut 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op, osaaminen osoitetaan korvaavalla tehtävällä.

Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) Kohti tutkivaa työtapaa jakson osalta haetaan kurssin Moodlesta. Ilmoittaudu kurssille valitsemanasi ajankohtana täyttääksesi hakemuksen. Jos hakemusta ei hyväksytä, voit suorittaa kurssin.

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu 50 euroa
– Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa

Ilmoittautumiset

21.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen