Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, HY

Kuvaus

Miten esi- ja alkuopetusikäinen lapsi oppii? Millainen merkitys esi- ja alkuopetuksella on lapsen kehitykselle?

Opintojaksossa käsitellään

• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen toimijuuden kehittymistä, oppimista, ajattelua ja mielikuvitusta pedagogisina lähtökohtina.
• lämpimän vuorovaikutuksen merkitystä esi- ja alkuopetuksen pedagogiikassa.
• opettajan toimijuutta ja pedagogista mielikuvitusta esi- ja alkuopetuksen kehittämisessä.
• monitoimijaista yhteistyötä esi- ja alkuopetuksessa.
esi- ja alkuopetusta siirtymävaiheena.

Aika

03.09. – 27.10.2024

Etäluennot
ti 3.9.2024 klo 16.30–19.45
ti 10.9.2024 klo 16.30–19.45
ti 17.9.2024 klo 16.30–19.45

Ryhmäopetus verkossa
ti 24.9.2024 klo 16.30–19.45
ma 30.9.2024 klo 16.30–19.45
ti 8.10.2024 klo 16.30–19.45

Esseen palautus viimeistään 25.10.2024.

Paikka

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on syventänyt tietojaan esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.
• osaa tarkastella ja arvioida esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmia kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.
• tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogiikkaan vaikuttavia institutionaalisia ja yhteiskunnallisia reunaehtoja.
• on saanut valmiuksia kehittää esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa.
• ymmärtää kodin, esiopetusta antavan tahon ja koulun yhteistyön merkityksen lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille ja joustavalle koulusiirtymälle.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

KT Laura Niemi

Suoritustapa

Orientaatiotehtävä, verkkoluennot, ryhmäkerrat verkossa, oppimistehtävät ja yksilöessee.

Osallistuminen opetukseen sekä tentin ja/tai annettujen tehtävien tekeminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin).

Lisäksi valitaan oheisesta listasta vuosittain 2-5 tieteellistä artikkelia tai teosta:

· Hilppö, J., Suorsa, T. & Rainio, A.P. (2021). Transitional activities: Children’s projects in Finnish pre-primary education. In M. Fleer et al. (Eds.), Qualitative Studies of Exploration in Education: Cultures of play and learning in transition. Bloomsbury Publishing. https://www.bloomsbury.com/us/qualitative-studies-of-exploration-in-childhood-education-9781350199439/

· Hakkarainen, P. (2002). Kehittävä esiopetus ja oppiminen. Juva: PS Kustannus.

· Kumpulainen, K., Sintonen, S., Vartiainen, J., Sairanen, H., Nordström, A. (2018). Kurittomat palaset: Monilukutaitoa opitaan ilolla. University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/264091

· Lecusay, R.; Rainio, A.P.; Ferholt, B. (2022). Caring about and with Imaginary Characters: Early Childhood Playworlds as Sites for Social Sustainability. Sustainability, 14 (9), 5533. https://doi.org/10.3390/su14095533

· Ojala, M. (2020) Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 1/2020. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313941

· Paananen, M. & Rainio, A. P. (2019). Micro-policies of adult-child joint play in the context of the Finnish ECEC system. In S. Alcock, & N. Stobbs, Rethinking Play as Pedagogy. New York: Routledge, 189-204. https://doi.org/10.4324/9780429454042-15

· Pesonen, J., & VOL:n koulutuspoliittinen työryhmä (2020). Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet. Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL). https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/332852/6a555d2b_ammattieettiset_ohjeet_1.painos_low.pdf?sequence=1

· Pursi, A., Laitinen, M., Salonen, M., Lounassalo, J., & Sajaniemi, N. (2017). Tarinasta leikiksi – Tarinallisen leikin käsikirja. Vantaa: Vantaan kaupunki. http://hdl.handle.net/10138/233213

· Rogoff, B., Goodman Turkanis, C & Bartlett, L. (2001.) Learning Together: Children and Adults in a School Community. New York: Oxford University Press.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen