Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Taloustieteiden matematiikka 6 op, LUT, syksy 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

29.10.2023 – 31.07.2024

Opetus Zoomissa:
Su 29.10.2023 (Huom, aloituskerta on sunnuntai, ei lauantai)
To-Pe 9.-10.11.2023
La 25.11.2023
To-Pe 7.-8.12.2023
La 13.1.2024
To-Pe 25.-26.1.2024
La 10.2.
+Tenttiin treenaus Zoom-sessio La 17.2.

To-pe klo 16.30-20.30 (2 x 5 oppituntia)
La klo 9.15-17.15 (6,5 oppituntia)

Tenttipäivät:

Tentti Ti 5.3.2024 klo 17.00 – 20.00
1. uusinta ti 16.4. klo 17.00 – 20.00
2. uusinta ti 28.5. klo 17.00 – 20.00

HUOM! Tentit ovat lähitenttejä osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti. Tenttiä ei voi tehdä Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttajat

Olli-Pekka Hämäläinen

Suoritustapa

– luennot 48 tuntia
– laskuharjoitukset 14 tuntia
– tentti 3 tuntia
– itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua
– laskuharjoituksia suoritettava vähintään kynnysarvon verran, jotta pääsee tenttiin. Kynnysarvo on mahdollisesti 3, mutta se tarkentuu vielä kurssilla.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kirjallisuus

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 200 euroa

Ilmoittautumiset

08.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon