Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op, 15.1.-19.4.2024

Aika

15.01. – 19.04.2024

– Verkko-opetus 23.1.-13.3.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutorointi:
to 8.2. klo 17-19 (myös tilastolliset perusteet tuutorointi)
+ toinen kerta, aika tarkentuu
Aika: 15.1. – 19.4.2024. Avoimen yliopiston opiskelijoille opetus verkko-opetuksena etäyhteydellä.

ke 24.01.2024 12:00-15:00 Verkko-opetus
ke 07.02.2024 12:00-15:00 Verkko-opetus
to 15.02.2024 12:00-15:00 Verkko-opetus
ke 28.02.2024 12:00-15:00 Verkko-opetus
ke 06.03.2024 13:00-16:00 Verkko-opetus
ke 13.03.2024 12:00-15:00 Verkko-opetus

Kurssin suoritustapaa tarkennetaan.

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI SUORITETAAN SAMANAIKAISESTI:
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (syksy 2023-kevät 2024)

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot 25 op
– Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin

Tavoite

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opiskelijat tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen. Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää opintojaksolla valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua, kuvailua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssilla pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.

Suoritustapa

Suoritustapa: Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista opetukseen eli itsenäistä perehtymistä oppimismateriaaleihin ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Opiskelija voi itse päättää osallistuuko opettajan vetämiin opetuskertoihin, joissa opettaja vetää demoja SPSS:n toiminnoista vai harjoitteleeko ne itsenäisesti opetusmateriaalin avulla.

Toteutustapa: Verkko-opintoina. Vapaaehtoiset opettajan opetuskerrat (20 h), itsenäistä työskentelyä tarvittaessa vertaisryhmän tuella opettajan antamien harjoitustöiden ja ryhmätyön parissa (34 h/hlö).

Arviointi

Hyväksytty – hylätty

Kirjallisuus

Opettajan osoittama materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 2.1.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Samanaikaisesti suoritetaan tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), jollei sitä ole jo aiemmin suoritettu. Opiskelijan tulee valmistautua tekemään toimia opintojaksoon liittyen jo heti ilmoittautumisajan päätyttyä, sillä jokaisen tulee mm. hakea henkilökohtaisesti käyttöoikeus opintojaksolla käytettävään aineistoon. Tämä tulee tehdä ennen kurssin ensimmäistä opetuskertaa, opettaja laittaa tarkemmat ohjeet sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä. Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

07.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen