Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op, 2025-2026

Kuvaus

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan.

Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. Samoin muut hoitotyötä tekevät (sairaanhoitajat, lääkärit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit) voivat hyödyntää menetelmiä työssään.

Aika

27.08.2025 – 13.03.2026

1. seminaari: ke-pe 27.-29.8.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

2. seminaari: ke-pe 8.-10.10.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

3. seminaari: ke-pe 19.-21.11.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

4. seminaari: ke-pe 14.-16.1.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

5. seminaari: ke-pe 11.-13.3.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto,
Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Koulutukseen ei voi osallistua etänä.

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa
● ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
● ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
● motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
● auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
● ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla
tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
● ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat
toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
● yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
● havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia
näkökulmia

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Seminaari I: ke-pe 27.-29.8.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00
Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan.
Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: ke-pe 8.-10.10.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00
Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus.
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari III: ke-pe 19.-21.11.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00
Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä.
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: ke-pe 14.-16.1.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00
Traumaseminaari.
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: ke-pe 11.-13.3.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00
Lopputyö- ja lopetusseminaari.
Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä.

Kouluttajat

Psykoterapeutti, hahmoterapeutti, Mikko Lounela
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja Laura Mannila

Suoritustapa

Suoritustapa:
Seminaarit järjestetään keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Opetusmenetelmät:
Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.
Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä.

Opetuksesta voi olla sairauden tai työesteen vuoksi pois yhteensä kolme lähipäivää, jotta voi vielä saada todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän, voi käydä koulutuksen loppuun, mutta todistus jää saamatta. Näin myös siinä tapauksessa, että poissaolon syynä on sairastuminen. Poissaoloista sovitaan erikseen ja ne korvataan erillisillä tehtävillä.

Arviointi

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän anna ilmoittautumislomakkeella suostumus, että suorituksesi saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:
● ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
● kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
● kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
● perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen
● kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
● kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050-3754977 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen haetaan täyttämällä tältä sivulta löytyvä sähköinen ilmoittautumislomake sekä laatimalla hakemus, joka tulee lähettää osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.
Sähköinen ilmoittautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Koulutukseen valitaan enintään 24 soveltuvaa osallistujaa hakujärjestyksessä.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• nimi, osoite, puh., sähköposti, ammatti
• mahdolliset aiemmat keholliset koulutukset
• kokemus kehollisesta työskentelystä
• motivaatio hakea tähän koulutukseen

Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja / tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Haku päättyy 15.6.2025.
Täytä ilmoittautumislomake ja toimita hakemus 15.6. mennessä osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.

Huomioithan, että paikat täytetään hakujärjestyksessä ja koulutus saattaa tulla täyteen ennen hakuajan päättymistä. Mikäli hakija tulee valituksi koulutukseen pyydetään hakijaa kirjallisesti vahvistamaan koulutuspaikan vastaanottaminen 15.6.2025 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu vahvistamisen jälkeen sitovaksi ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Varasijalle jääneille ilmoitamme järjestyksessä 16.6. alkaen, mikäli kaikki valitut eivät ole määräaikaan mennessä vahvistaneet koulutuspaikkaansa.

Kesäyliopisto ilmoittaa viimeistään 16.6.2025 mikäli koulutuksen järjestäminen joudutaan perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Muu informaatio

Koulutuksen sisältö ja tuntimäärät

Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h
● Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita
(vuorovaikutteinen luento) 60 h
● Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
● Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
● Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Kirjallisuus
● Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
● Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
● Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
● Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opiskelu
● Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
● Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Hinta

2100 €
Laskutetaan oletusarvoisesti kolmessa erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.
Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu kuukausi ennen koulutuksen päättymistä.

Ilmoittautumiset

15.06.2025 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.