Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Nepsy-koulutus I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus (SYKSY 2024)

Kuvaus

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hyvän tulevaisuuden rakentamiseen asiakkaan vahvuuksien avulla sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika

29.10.2024 – 16.04.2025

1. jakso: 29.-30.10.2024
2. jakso: 26.-27.11.2024
3. jakso: 14.-15.1.2025
4. jakso: 11.-12.2.2025
5. jakso: 18.-19.3.2025
6. jakso: 15.-16.4.2025

klo 9.00 – 16.00, 12 kontaktiopetuspäivää verkossa, 96 kontaktiopetustuntia

Koulutuksen päätöspäivä 16.4.2025 toteutetaan hybridinä Lahden Tiedepuistossa, mikäli Lahteen tulijoita on ryhmästä yli 10. Tämä vahvistetaan koulutuksen aloituksen jälkeen.

Paikka

Reaaliaikainen verkkokoulutus Zoom-verkkoalustalla

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkintoa. Voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, mikäli hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö

Verkko-opiskelu sisältää:

• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• pääkouluttajan valmennusdemo viidellä kontaktijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen kontaktiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ENNEN VASTAAVAA kontaktiopetuspäivää
• kirjareflektio
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennusnäyttö
• valmennuspäiväkirja
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään Howspace-verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä autismikirjotietous
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Nepsy -valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Outi Rantatulkkila KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Vierailevat asiantuntijat:

• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tatu Lope
• Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
• Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen
valmentaja, Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
• Kokemusasiantuntija

Arviointi

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, valmennusharjoitteluun, päättötyönä toteutettavaan valmennuksen prosessikuvaukseen ja valmennusnäyttöön. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 10/12 koulutuspäivästä. Poissaolot korvataan korvaavilla tehtävillä.

Arviointikriteerit Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija:
• osoittaa perehtyneisyytensä neuropsykiatristen häiriöiden ja vaikeuksien tietoperustaan
• osaa käyttää oppimiaan menetelmiä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana
• osaa integroida ratkaisukeskeisen toimintatavan ja valmentavan työotteen osaksi omaa työtään ja arkeaan
• osaa havainnoida ja kuvata arvostavan kohtaamisen merkityksen vuorovaikutussuhteisiin
• osaa suunnitella ja organisoida vahvuus- ja voimavaraperusteisia hetkiä omaan työhönsä
• osaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ammatillisuuden säilymiseksi valmentajana
• osaa toimia eettisesti Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana
• osaa arvioida oman ratkaisukeskeisen työotteen vaikutusta asiakkaan, työyhteisön ja opiskelijan omaan toimintaan

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa, mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän anna ilmoittautumislomakkeella suostumus, että suorituksesi saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Lisätietoja

Riikka Harju, puh. 050 5418 084 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.10.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.10.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen hakijan tulee toimittaa kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse (toimisto@phkesa.fi) todistusjäljennös pohjakoulutuksesta ja lyhyt vapaamuotoinen kuvaus alaan liittyvästä työkokemuksestaan.

Koulutukseen otetaan enintään 24 opiskelijaa.

Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

2600 €, hinta sisältää kontaktiopetuksen verkossa ja opetusmateriaalin.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 3 erässä (marras-, tammi- ja maaliskuu). Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

01.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus