Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Markkinoinnin perusteet 6 op, LUT, kevät 2025 (väyläryhmä 2024-2026)

Aika

01.01. – 31.07.2025

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2025. Aikataulu tarkentuu.

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Verkko-oppimisympäristö Moodle

Tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
– määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
– selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
– soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
– arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
– analysoida yrityksen brändiä eri näkökulmista
– selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
– suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
– analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
– kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
– määritellä digitaalisen markkinoinnin peruslähtökohdat
– tunnistaa myynnin ja asiakkuuksien hallinnan roolin osana markkinointia

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brändipäätökset. Myynti ja asiakkuuksien hallinta. Kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet. Digitaalinen markkinointi.

Kouluttajat

Jaakko Metsola

Suoritustapa

– Luennot 18 h
– Harjoitustöiden esitystilaisuuteen osallistuminen 4 h
– Oppimispäiväkirjatekstien (4 kpl) kirjoittaminen 52 h
– Mini-case-tehtävien suorittaminen, 15 h
– Harjoitustyön kirjoittaminen, esityksen ja opponoinnin valmistelu 71 h
– Kokonaismitoitus 160 h

Arviointi

Tehtävät ja arviointi
• 4 kpl oppimispäiväkirjoja (max. 40p), mini-case-monivalintatehtävät (max. 10p), harjoitustyö (max. 50p) sisältäen esityksen ja toisen työn opponoinnin. Arvosana 0-5 (0, hylätty = 0-49 pistettä; 5 = 90-100 pistettä)

Kirjallisuus

Kotler & Keller (2016) Marketing management (15th edition)

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Ilmoittautumiset

31.12.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen