Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, LUT, syksy 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

25.08.2023 – 31.07.2024

Avausluento pe 25.8. (Zoom) klo 16.15. alkaen
Luentojen katselu vk 35-36
Tutkimussuunnitelma palautettava 24.9.
Luentojen katselu vk 38-39
Analyysitöiden palautus 22.10.
Moodle-kokeet tehtävä viimeistään 22.10.
Alustavat tulokset 22.11.
Uusinta 23.-26.11.
Lopulliset tulokset 27.11.2023

Lisäksi harjoitustöiden ohjaukset Zoomissa kurssin aikana.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.

Kouluttajat

Jorma Sappinen
Heidi Olander
Päivi Maijanen-Kyläheiko

Suoritustapa

Opetus Zoomissa/Moodlessa

Arviointi

Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla.

Kirjallisuus

1. Eskola, J. & Suoranta, J. (2018) Johdatus laadulliseen tutkimukseen
2. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos). Helsinki
3. Puusa, A. & Juuti, P. (2020) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
4. Opettajien ilmoittamat artikkelit, ja muu itse etsittävä lukemisto

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

Opintojaksolla on yksittäisiä vapaita paikkoja, voit ilmoittautua tältä sivulta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

Hinta

200 euroa.

Ilmoittautumiset

06.08.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon