Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op, syksy 2023

Aika

24.10.2023 – 20.03.2024

Opetus Zoomissa

ti 24.10. klo 16.30-20.30
ti 7.11. klo 16.30-20.30
ti 21.11. klo 16.30-20.30
ke 22.11.2023 klo 16.30-20.30

Moodletentit
– ke 13.12.2023 klo 17-20
– ke 7.2.2024 klo 17-20
– ke 20.3.2024 klo 17-20

Tällä kurssilla on käytössä kolme tenttipäivää. Voit itse päättää mihin tenttipäivään osallistut, mutta huomioithan seuraavan: Mikäli saat tentistä hyväksytyn suorituksen, voit halutessasi yrittää korottaa arvosanaa yhden kerran osallistumalla johonkin toiseen tenttikertaan. Hylättyä suoritusta voit puolestaan uusia kaksi kertaa. Mikäli et pääsisi mistään tentistä läpi tai osallistu mihinkään yllämainituista tenttipäivistä, tulee rekisteriin automaattisesti merkintä ”hylätty”.

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
– tunnistaa ihmisen yksilöllistä kasvua ja kehitystä elämänkulun eri vaiheissa
– ymmärtää yksilölliseen kasvuprosessiin vaikuttavia tekijöitä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

– kehityspsykologia psykologian osa-alueina, ihmisen kehityksen lainalaisuuksia
– kehitysteoriat ihmisen kehityksen kuvaajina
– psyykkinen itsesäätely, varhainen vuorovaikutus
– elämänkaariajattelu, yksilön kehityksen osa-alueet ja kehitykseen yhteydessä olevat tekijät, persoonallisuuden kehitys, temperamentin ja persoonallisuuden käsite, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kehitystehtävät ja haasteet lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa.
– yksilön kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
– menetelmät: havainnointi, itsereflektio, oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien suorittaminen

Kouluttajat

Hanna Vuorimaa, psykologian tohtori

Suoritustapa

Verkko-opetus Zoomissa 20 tuntia, kirjalliset tehtävät, moodletentti

Arviointi

Arvosteluasteikko 1-5 / hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen