Koulutusjaksojen oppimistavoitteet

Koulutusjaksojen oppimistavoitteet 2024-2025

 

 1. opetuspäivä 16.3.2024 / Anna Rajala ja Timo Uotinen

  Psykofyysisen fysioterapian teoreettisia lähtökohtia ja tutkimus  

  Oppimistavoitteet: 
  • Opiskelijalla on käsitys erilaisista teoreettisista lähestymistavoista psykofyysiseen fysioterapiaan 
  • Opiskelija tiedostaa omat käsityksensä kehon ja mielen vuorovaikutuksesta 
  • Opiskelija ymmärtää tutkimuksen haasteita ja hyötyjä mielenterveysalalla 
  • Opiskelija ymmärtää mielenterveysfysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian tutkimuksen erot

   

  1. jakso 4-5.4.2024 / Karita Palomäki

Psykofyysinen kivunhoito ja traumainformoitu kohtaaminen 

Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu psykofyysisen fysioterapian lähtökohtiin ja peilaa niitä tämänhetkiseen työhönsä ja työn sisältöön 
• Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoittaa traumainformoitu työote ja miksi sitä on tärkeää ottaa fysioterapeutin työhön mukaan yhä tietoisemmin. 
• Opiskelija tutustuu validoivan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen keinoihin ja oppii hyödyntämään niitä soveltuvin osin työssään. 
• Opiskelija tutustuu psykofyysisen ja traumatietoisen fysioterapian toteuttamiseen kipuja potevan asiakkaan kanssa.  
• Opiskelija harjoittelee erilaisia kehotietoisuus- ja kivunsäätelyn keinoja sekä itse että omien asiakkaiden kanssa. 

 

 1. jakso 23.-24.5.2024 / Ulla Ollikkala

Psykofyysinen fysioterapia ja palautuminen ennakoivassa terveydenhuollossa

Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu palautumiseen ja sitä kautta ennakoivan terveydenhuollon malliin. 
• Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoittaa palautumisen monimuotoisuus ja osaa hyödyntää palautumista työssään ja omassa elämässään. 
• Opiskelija tutustuu palautumisen keinoihin psykofyysisessä fysioterapiassa, sen merkitykseen toipumisessa ja elämänmuutoksissa. 
• Opiskelija harjoittelee erilaisia kehotuntoisuus, kehotietoisuus- ja palautumisharjoituksia, sekä itse, että omien asiakkaiden kanssa. 

 

 1. jakso 22.-23.8.2024 / Jenni Aittokallio

Lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia

Oppimistavoitteet
• Opiskelija tunnistaa ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren psykofyysinen fysioterapian kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä.
Opiskelija tunnistaa syömishäiriökuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä syömishäiriöisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja perheen kanssa työskentelyn merkityksestä.
Opiskelija tunnistaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapian näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä neuropsykiatrisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä. 

 

 1. jakso 26.-27.9.2024 / Kirsti Niskala

Sovellettu rentoutus psykofyysisen fysioterapeutin työkaluna
 
Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija oppii käyttämään Sovellettua rentoutusta psykofyysisen fysioterapeutin työssä soveltaen sitä ohjattavan tarpeeseen.  
• Opiskelija osaa ohjata harjoituksia asiakkailleen ja oppii käyttämään harjoituksia myös oman hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelujaksoon sisältyy omatoiminen itsenäinen työskentely koulutuspäivien jälkeen ja siitä reflektointi ja oppimistehtävä.

 1. jakso 7.-8.11.2024 / Marita Kotro

Psykofyysinen fysioterapia ja psykiatriset kysymykset

Oppimistavoitteet: 
Päivien aikana tutustutaan keskeisimpiin psykiatrian diagnooseihin, niiden taustatekijöihin sekä pohditaan mielenterveyden ja somaattisen kokemisen rajapintoja sekä etsitään yhdessä näkökulmia psykofyysiseen fysioterapiaan mielenterveyden kentällä. Tavoitteena on, että opiskelijalla on perustiedot ja rohkeus psykofyysiseen terapiatyöhön mielenterveyshaasteista kärsivien asiakkaiden kanssa. 

 

 1. jakso 28.-29.11.2024 / Sirpa Ahola

Basic Body Awareness terapiaan (BBAT) tutustuminen 

Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu Basic Body Awareness terapiaan (BBAT) harjoittelun kautta. Opiskelujaksoon sisältyy omatoiminen itsenäinen työskentely koulutuspäivän jälkeen, siitä reflektointi ja oppimistehtävä. 

 1. jakso 2.-3.1.2025 / Marita Kotro

Terapeuttina oleminen ja työnohjauksellinen työskentely

Oppimistavoitteet: 
Jakson aikana asetutaan tutkimaan terapeuttina olemisen kysymyksiä sekä työskennellään myös vertaistyönohjauksen keinoin oman asiakashaasteen parissa. Tavoitteena on, että opiskelija ryhtyy tutkimaan omaa terapeuttina toimimisen tapaa  tiedollisesti ja kokemuksellisesti sekä ymmärtää työnohjauksen merkityksen psykofyysisen fysioterapeutin ammattieettisenä turvakeinona.

8. jakso 13.-14.2.2025 / Karita Palomäki

Ammatillisen kasvun ja oman työhyvinvoinnin tukeminen, EFT fysioterapeutin työssä (syventävä kipuosuus)

Oppimistavoitteet 
• Opiskelija on jäsentänyt oman ammatillisen kasvuprosessinsa valmiiksi portfolioksi, kirjalliseksi tuotokseksi. 
• Opiskelija oppii keinoja havainnoida oman jaksamisen rajoja ja soveltaa eri keinoja ylläpitää omaa työhyvinvointia. 
• Opiskelija ymmärtää pitkittyneiden kipujen ja oireisiin liittyvien tunteiden merkitystä, sekä miten psykofyysisen fysioterapian sekä eri erityismenetelmien, kuten EFT, avulla voi tukea asiakasta kipuun liittyvien emotionaalisten kuormitusten helpottamisessa