Koulutusjaksojen oppimistavoitteet

Koulutusjaksojen oppimistavoitteet uusi

 

 1. opetuspäivä 4.11.2022 / Anna Rajala

  Psykofyysisen fysioterapian teoreettisia lähtökohtia ja tutkimus  
   
  Oppimistavoitteet: 
  • Opiskelijalla on käsitys erilaisista teoreettisista lähestymistavoista psykofyysiseen fysioterapiaan 
  • Opiskelija tiedostaa omat käsityksensä kehon ja mielen vuorovaikutuksesta 
  • Opiskelija ymmärtää tutkimuksen haasteita ja hyötyjä mielenterveysalalla 
  • Opiskelija ymmärtää mielenterveysfysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian tutkimuksen erot

   

  1. jakso 1.-2.12.2022 / Karita Palomäki

Psykofyysinen kivunhoito ja traumainformoitu kohtaaminen 
 
Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu psykofyysisen fysioterapian lähtökohtiin ja peilaa niitä tämänhetkiseen työhönsä ja työn sisältöön 
• Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoittaa traumainformoitu työote ja miksi sitä on tärkeää ottaa fysioterapeutin työhön mukaan yhä tietoisemmin. 
• Opiskelija tutustuu validoivan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen keinoihin ja oppii hyödyntämään niitä soveltuvin osin työssään. 
• Opiskelija tutustuu psykofyysisen ja traumatietoisen fysioterapian toteuttamiseen kipuja potevan asiakkaan kanssa.  
• Opiskelija harjoittelee erilaisia kehotietoisuus- ja kivunsäätelyn keinoja sekä itse että omien asiakkaiden kanssa. 

 

 1. jakso 26.-27.1.2023

Basic Body Awareness terapiaan (BBAT) tutustuminen / Sirpa Ahola 
 
Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu Basic Body Awareness terapiaan (BBAT) harjoittelun kautta. Opiskelujaksoon sisältyy omatoiminen itsenäinen työskentely koulutuspäivän jälkeen, siitä reflektointi ja oppimistehtävä. 

Sovellettu rentoutus psykofyysisen fysioterapeutin työkaluna / Kirsti Niskala 

Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija oppii käyttämään Sovellettua rentoutusta psykofyysisen fysioterapeutin työssä soveltaen sitä ohjattavan tarpeeseen.  
• Opiskelija osaa ohjata harjoituksia asiakkailleen ja oppii käyttämään harjoituksia myös oman hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelujaksoon sisältyy omatoiminen itsenäinen työskentely koulutuspäivien jälkeen ja siitä reflektointi ja oppimistehtävä.

 

 1. jakso 15.-17.3.2023 
   
  15.3.2023 Sirpa Ahola ja Kirsti Niskala 
  BBAT ja Sovellettu rentoutus -teemat jatkuu

Psykofyysinen fysioterapia ja palautuminen ennakoivassa terveydenhuollossa/ Ulla Ollikkala 

Oppimistavoitteet: 
• Opiskelija tutustuu palautumiseen ja sitä kautta ennakoivan terveydenhuollon malliin. 
• Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoittaa palautumisen monimuotoisuus ja osaa hyödyntää palautumista työssään ja omassa elämässään. 
• Opiskelija tutustuu palautumisen keinoihin psykofyysisessä fysioterapiassa, sen merkitykseen toipumisessa ja elämänmuutoksissa. 
• Opiskelija harjoittelee erilaisia kehotuntoisuus, kehotietoisuus- ja palautumisharjoituksia, sekä itse, että omien asiakkaiden kanssa. 

 

 1. jakso 20.-21.4.2023 / Anne Toivonen-Temiz

Psykofyysinen fysioterapia psykiatrian erikoissairaanhoidossa
 
Oppimistavoitteet 
• Opiskelija tutustuu erikoissairaanhoidossa olevan mielialapotilaan psykofyysisen fysioterapian kuntoutuksen keskeisiin tavoitteisiin ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia. 
• Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin. 
• Opiskelija saa esimerkkejä muutamaan mielialan problematiikan terapiaprosessiin ja tietoa kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristön yhteistyön erityispiirteistä.

 

 1. jakso 16.-17.5.2023 / Jenni Aittokallio

Lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia

Oppimistavoitteet
• Opiskelija tunnistaa ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren psykofyysinen fysioterapian kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä.
Opiskelija tunnistaa syömishäiriökuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä syömishäiriöisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja perheen kanssa työskentelyn merkityksestä.
Opiskelija tunnistaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapian näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
Opiskelija saa esimerkkejä neuropsykiatrisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä. 

 

 1. jakso 7.-8.9.2023 / Marita Kotro

Syömishäiriöt, emotionaalinen traumatisoituminen ja työnohjaukselliset kysymykset
 
Oppimistavoitteet: 
Koulutusjakson tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys yleisimmistä syömishäiriöistä, niiden etiologiasta ja hoidon keskeisistä piirteistä sekä kehollisten interventioiden mahdollisuuksista. Tavoitteena jaksolla on myös vahvistaa opiskelijan kykyä ymmärtää emotionaalisen traumatisoitumisen vaikutuksia somaattisessa kokemisessa sekä kykyä reflektoida oman toiminnan mahdollisuudet suhteessa asiakkaan haasteisiin. Koulutusjaksolla aihetta lähestytään kirjallisuuden sekä kokemuksellisten harjoitusten kautta. 

Työnohjauksellisen osion tavoitteena on, että opiskelijalla on kontakti myötätuntouupumuksen tai sijaistraumatisoitumisen ilmiöihin sekä kykyä tunnistaa omaa jaksamistaan. Jakson aikana pysähdytään tutkimaan sekä eettisiä että omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä työnohjauksellisten väliintulojen avulla. 

 

 1. jakso 26.-27.10.2023 / Karita Palomäki

Ammatillisen kasvun ja oman työhyvinvoinnin tukeminen, EFT fysioterapeutin työssä (syventävä kipuosuus)

Oppimistavoitteet 
• Opiskelija on jäsentänyt oman ammatillisen kasvuprosessinsa valmiiksi portfolioksi, kirjalliseksi tuotokseksi. 
• Opiskelija oppii keinoja havainnoida oman jaksamisen rajoja ja soveltaa eri keinoja ylläpitää omaa työhyvinvointia. 
• Opiskelija ymmärtää pitkittyneiden kipujen ja oireisiin liittyvien tunteiden merkitystä, sekä miten psykofyysisen fysioterapian sekä eri erityismenetelmien, kuten EFT, avulla voi tukea asiakasta kipuun liittyvien emotionaalisten kuormitusten helpottamisessa