Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ideasta käsikirjoitukseksi – aineopintojen seminaari, 10 op, TY, syksy 2025

Aika

01.08. – 31.12.2025

Seminaari järjestetään syyslukukaudella 2025. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot

Tavoite

Opiskelijan tekstianalyyttinen kyky on kehittynyt ja hän on harjaantunut monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Opiskelija hallitsee käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan käsikirjoitukseksi, joka voi olla tekstilajiltaan kaunokirjallista tai tietotekstiä. Opiskelijan käsitys itsestään kirjoittajana on syventynyt.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija laatii tekstin, jossa reflektoi omaa kirjoittajuuttaan sekä harjoitustyön kirjoitusprosessia. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Osallistuminen seminaariin, kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteinä portfoliossa.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Kurssin opettaja sopii kurssilaisten kanssa kurssin kuluessa luettavan materiaalin, esimerkiksi opiskelijan lopputyön aihepiiriin liittyvän tieto- tai kaunokirjalliset teokset ja muut kurssin aikana luettavat kirjoittamista käsittelevät artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen